25ης Μαρτίου 2, Κατερίνη

23510 25905

25ης Μαρτίου 2, Κατερίνη

23510 25905

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ISO 22000:2005

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Illustration

Η υγιεινή και η ασφάλεια αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη συνιστώσα του ορισμού της ποιότητας. Η διοίκηση της επιχείρησης «TOMMY’S HOUSE» του Σαββίδη Θωμά, με έδρα την Κατερίνη, δεσμεύεται και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη (υλική, τεχνολογική και ανθρώπινο δυναμικό) ώστε όλες οι δραστηριότητές της, που σχετίζονται με την παραγωγή, αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση των προϊόντων της, να είναι οργανωμένες και υπό έλεγχο κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα, η υγιεινή και η ασφάλειά τους για τον καταναλωτή.
Η δέσμευση αυτή της διοίκησης αποτελεί βασικό άξονα και φιλοσοφία της πολιτικής της επιχείρησης και υποχρέωσή της έναντι των απαιτήσεων των αρμοδίων αρχών ελέγχου, όσον αφορά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.Έχοντας υψηλούς στόχους, η διοίκηση θέτει ως κορυφαίας σημασίας προτεραιότητα την εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας, του οποίου η βασικότερη διαδικασία είναι η εφαρμογή των αρχών του HACCP.

Για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού και την επιτυχία του στόχου της, η διοίκηση κάνει γνωστή την πολιτική της, σχετικά με την παραγωγή ασφαλών τροφίμων, στο προσωπικό όλων των επιπέδων της οργάνωσης της επιχείρησης. 
Παράλληλα, για τη λειτουργία του συστήματος αυτού, παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους για να διασφαλίζει ότι θα έχει πάντα:
● Πελάτες πλήρως ικανοποιημένους από την ποιότητα και την ασφάλεια των προσφερόμενων προϊόντων● Προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο και εφοδιασμένο με τα κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών του● Προμηθευτές ενημερωμένους που θα δεσμεύονται για την ικανοποίηση των νόμιμων και λογικών απαιτήσεων της επιχείρησης●  Διοίκηση αφοσιωμένη στις επιταγές του Συστήματος HACCP